بیـــ ســــــنگر

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


بی سنگر

چهره آرام، زبان نرم، قدم ها محکم

قامتی راست، تنی معتدل، ابرویی خم

گفتم ابرو، نه! دو تا غوی سیاه عاشق 

که لب ساحل امنند ولی دور از هم

محمد حسین ملکیان(فراز)

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر