بیـــ ســــــنگر

حرف ها را می توان به زبان تصویر نوشت
پس می نویسم از زبان من/تو/او
تا شاید  کمی از درد  های دلم را تسکین دهم

و این روز هابرای من شاید ...

هر چه  شد  همان است که خواسته است

سید محمد هادی اعرابی

متولد اواخر دهه 60

و السلام

بی سنگر